En aquest apartat s’informa tots els usuaris/àries que accedeixen a la pàgina web de PASTORET dels aspectes relacionats amb el tractament de les dades personals que PASTORET recull a través de la web, sempre d’acord amb la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

PASTORET es reserva el dret a modificar la seva Política de privacitat en qualsevol moment, per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives i jurisprudencials aplicables, per la qual cosa et recomanem que la revisis amb atenció cada vegada que accedeixis a aquesta pàgina web i quan facilitis dades de caràcter personal a PASTORET, per tal d’estar ben informat/ada sobre el tema.

Per a qualsevol dubte, comentari, incidència o suggeriment relacionat amb la Política de privacitat, ens pots contactar a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, per correu postal al Polígon Industrial Bosc del Ferran s/n, 25270 – Sant Guim de Freixenet (Lleida, Espanya), o per correu electrònic a l’adreça pastoret@pastoret.com.

La comunicació de dades de caràcter personal a PASTORET a través dels formularis publicats en aquesta pàgina web amb aquesta finalitat sempre serà voluntària per part de l’usuari/ària, si bé no emplenar-los impedirà a PASTORET atendre de manera adequada la petició realitzada per l’usuari/ària.

Responsable del tractament i destinatari de les dades facilitades

EL PASTORET DE LA SEGARRA SL, amb NIF núm. B25272832 i domicili social al Polígon Industrial Bosc del Ferran s/n, 25270 – Sant Guim de Freixenet (Lleida, Espanya), és el responsable del tractament de les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta pàgina web.

Aquestes dades mai no se cediran a tercers, llevat en cas que hi hagi una obligació legal en aquest sentit o quan sigui necessari facilitar-les a entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts per PASTORET.

Finalitat del tractament

PASTORET té interès legítim a utilitzar les dades personals facilitades a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web per poder gestionar la teva sol·licitud de contacte i respondre la teva consulta o petició en aquest context. Amb aquesta finalitat, PASTORET recull les dades personals següents:

Finalment, PASTORET té interès legítim a utilitzar les dades recollides en la navegació a través de la pàgina web per al seu correcte funcionament i operativitat, d’acord amb allò que s’explica a la Política de Cookies.

Consentiment del tractament de les dades: Si emplenes els formularis d’aquesta pàgina web i marques la casella d’acceptació que autoritza PASTORET a recollir les teves dades de caràcter personal, dones el teu consentiment de manera expressa, lliure, específica i inequívoca al tractament de les teves dades personals per a les finalitats indicades, i autoritzes PASTORET perquè les dades de caràcter personal que facilites siguin incorporades al tractament, d’acord amb allò que es preveu en aquesta Política de privacitat.

Conservació de les dades: PASTORET conservarà les dades personals que ens facilitis durant el temps que sigui estrictament necessari per gestionar correctament la finalitat del tractament i/o mentre hi hagi interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, així com durant el temps que sigui necessari per determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar d’aquesta finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d’arxius i documentació. Un cop transcorregut aquest termini, les teves dades personals seran degudament bloquejades durant el termini de prescripció de les responsabilitats derivades del tractament i segons sigui legalment requerit i, finalment, seran destruïdes mitjançant processos segurs de PASTORET.

PASTORET ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits i utilitza els mitjans raonables al seu abast per evitar la seva sostracció, pèrdua, manipulació, mal ús, difusió i/o accés no autoritzat. Això no obstant, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable ni absoluta i es poden produir actuacions doloses de tercers, de manera que PASTORET no serà en cap cas responsable de l’accés i/o ús no autoritzat de dades personals per part de tercers, sempre que no derivi de causes directament imputables a PASTORET.

Drets i obligacions de l’usuari/ària

En tot moment podràs exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de portabilitat i de limitació pel que fa a les dades personals que hagis facilitat a PASTORET. Per fer-ho, has d’enviar a PASTORET, al Polígon Industrial Bosc del Ferran s/n, 25270 – Sant Guim de Freixenet (Lleida, Espanya) o al correu electrònic pastoret@pastoret.com, la teva petició i fotocòpia del teu DNI o document identificatiu equivalent vàlid en dret o, si escau, la documentació que acrediti prou representació en aquest sentit.

En qualsevol moment podràs retirar el consentiment donat pel que fa al tractament de dades de caràcter personal que ens hagis facilitat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment atorgat prèviament. En tot moment podràs exercir els drets que enumerem a continuació davant de PASTORET, que durà a terme les actuacions que siguin raonablement necessàries per complir amb el teu requeriment pel que fa a les dades incorporades en el tractament, sempre d’acord amb les nostres obligacions legals:

A més, en tot moment podràs acudir a l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades – www.agpd.es) i formular la reclamació que consideris pertinent, en especial si consideres que PASTORET no ha atès degudament els drets que et reconeix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Totes les dades que facilitis a PASTORET han de ser adequades i pertinents per als fins previstos, veraces i exactes. Han de correspondre a la teva pròpia identitat i t’has de comprometre a mantenir-les degudament actualitzades sota la teva pròpia responsabilitat. T’has d’abstenir de facilitar dades personals de tercers i has d’eximir PASTORET de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Totes les persones que facilitin dades personals a través d’aquesta pàgina web manifesten formalment que són majors d’edat i que compten amb prou capacitat en aquest sentit, per tant PASTORET queda eximida de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit. Els menors d’edat i les persones incapaces s’abstindran de fer servir aquesta pàgina web, d’utilitzar els serveis que hi estan disponibles i de comunicar les seves dades personals a través seu, sense la deguda representació legal, per tant PASTORET no serà responsable de les actuacions del menor o de la persona incapaç en aquest sentit. Els pares, tutors o representants legals dels menors o de les persones incapaces al seu càrrec que accedeixin a aquesta pàgina web seran els únics responsables de tots els actes que duguin a terme a través d’aquesta web, incloent-hi l’emplenament de formularis amb dades personals i el marcatge de les caselles que els acompanyen.

Per últim, tingues en compte que aquesta Política de privacitat no tracta de la privacitat, informació o altres pràctiques de tercers. Així, per exemple, el funcionament i privacitat en el marc de les xarxes socials correspon a tercers aliens a PASTORET, encara que PASTORET, tal com indica la pàgina web, disposi de perfils a les xarxes socials. Per tant, en cas que l’usuari/ària d’aquesta pàgina web segueixi els perfils oficials de PASTORET a les xarxes socials, queda informat/ada que el tractament de les dades que faciliti a través d’aquestes pàgines es regirà d’acord amb les polítiques i condicions tant de la pàgina oficial com del proveïdor i titular de cada xarxa social, que serà el responsable del tractament de les dades personals que es facilitin a aquesta xarxa social.